White line rent a car doo (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

 1. Da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:

  • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora
  • da mora da poseduje važeći identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i važeću nacionalnu vozačku dozvolu
  • da ima minimum 21 godinu za najam kategorija od A/MDMR do C/CDAR i vozačku dozvolu najmanje 2 godine
  • da ima minimum 23 godine za najam kategorija I/IDMR do I/IDAR i vozačku dozvolu najmanje 3 godine
  • da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
  • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca
  • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila
  • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca
  • da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja
  • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava
  • da iznajmljeno vozilo ne koristi za ponovno iznajmljivanje, hipoteku, zalog, prodaju ili kao bilo koji vid garancije, za prevoz broja lica koji je veći od onog navedenog u registracionoj potvrdi vozila, za prevoz robe čija težina, količina i/ili zapremina prelaze one dozvoljene u saobraćajnoj dozvoli i/ili izveštaju sa tehničkog pregleda vozila , za prevoz zapaljive i/ili opasne robe, otrovnih, štetnih i/ili radioaktivnih proizvoda ili robe koja krši trenutne zakonske odredbe, za prevoz živih životinja, izuzimajući kućne ljubimce i/ili domaće životinje u odgovarajućim transportnim boksovima za životinje gde troškove neophodnog čišćenja unutrašnjosti vozila snosi najmoprimac, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama te da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu; da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21 godinu, važeću vozačku dozvolu i da se upiše kao drugi vozač na Ugovoru o najmu
  • da mora razumno da upravlja vozilom u skladu sa primenjivim zakonima i propisima o automobilskom saobraćaju i treba da bude upoznat sa svim relevantnim lokalnim saobraćajnim propisima. Najmoprimac je odgovoran za sva plaćanja, dažbine, putarine, kazne i novčane kazne povezane sa upotrebom vozila
  • da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
  • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu
  • da će snositi troškove utrošenog benzina

  Ugovornim odnosom između Najmodavca i Najmoprimca upravljaju sledeća dokumenta:

  • Ugovor o iznajmljivanju, uključujući primenjive posebne uslove (dokument zaključen u trenutku naplate ili prvog dana najma)
  • Imejl kojim se potvrđuje rezervacija (kada se unapred rezerviše najam preko interneta ili drugačije)
  • Preporučeni cenovnik;
  • Tekući uslovi najma koji se odnose na sva gorenavedena dokumenta.

  ***White line rent a car strogo poštuje servisne intervale proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

  Najmoprimac je dužan da odmah i bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli bilo koja upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje i ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal zbog gubitka garancije proizvođača iznajmljenog vozila.

  PENAL ZA GUBITAK GARANCIJE PROIZVOĐAČA VOZILA

 2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.
 3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila propisanog od proizvođača vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).
 4. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se polaže putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica vozača (Visa, Master Card, American Express). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma.

Minimalna visina depozita je 300.00 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Pravilo računanja primenjeno za određivanje iznosa depozita je maksimalan iznos učešća za kategoriju iznajmljenog vozila plus cena iznajmljivanja. Ovaj iznos se može umanjiti za neke kategorija automobila nakon kupovine određenih dodatnih paketa osiguranja, koji smanjuju iznos učešća ili naplatu pri krađi.

Iznos je određen u Ugovoru o iznajmljivanju i poslat u imejlu potvrde u vreme rezervisanja.

Ako nisu identifikovani dodatni troškovi iznajmljivanja, onda se depozit vraća na kraju iznajmljivanja. Depozit se vraća preko banke u roku do 10 radnih dana.

Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

*** White line rent a car ne prima debitne kartice i gotovinu u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na Vašem računu u svrhu depozita za najam vozila, Vam neće biti na raspolaganju. White line rent a car će na kraju najma odblokirati Vaša sredstva ali ne snosi odgovornost za vreme potrebno Vašoj Banci da procesuira deblokadu Vašeg novca.

 1. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Lica od 21 do 23 godine starosti plaćaju Taksu za mlade vozače u iznosu od 10.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 30.00 EUR + PDV po najmu u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozvoljenih grupa vozila.

Lica od 70 do 75 godina starosti plaćaju Taksu za starije vozače u iznosu od 10.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 30.00 EUR + PDV po najmu, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

 1. U cenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.
 2. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu – u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl) – u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Lice koje nije izričito navedeno / identifikovano u Ugovoru o iznajmljivanju nije ovlašćeno da upravlja vozilom. Ako Najmoprimac dozvoli neovlašćenom licu da upravlja vozilom, onda se ovo smatra kršenjem Uslova o najmu vozila i na taj način Najmoprimac je odgovoran za sve posledice koje mogu nastati kao rezultat, uključujući mogućnost odgovaranja pred White line rent a car-om za štetu izazvanu od strane Najmoprimca i/ili neovlašćenog lica.

U takvim okolnostima, neovlašćeni vozač neće biti pokriven osiguranjem ili proizvodima za zaštitu ponuđenim od strane White lina rent a car-a.

Krađu vozila za vreme najma – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila.

 1. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos finansijskog gubitka Najmodavca nastalog zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za ugovorenu grupu vozila.

U zavisnosti od kupljenog osiguranja Najmoprimac ima određeno učešće u šteti u slučaju kada je Najmoprimac kriv ili odgovoran. Štete nastale:

 • Oštećenjem kartera (donjeg stroja vozila) za vreme upravljanjem vozila
 • Oštećenja vozila za vreme vožnje neovlašćene osobe
 • Oštećenje nastalo u momentu kada je vozač pod dejstvom alkohola Ili opojnih sredstava
 • Oštećenje vozila bez priloženog zapisnika policije
 • Oštećenje vozila vožnjom van javnih puteva (na pošljunčanim putevima ili putevima čija površina, veličina ili stanje održavanja predstavlja rizik po Vozilo, kao što su plaže, neprohodni putevi, zemljani putevi, šumski putevi, planine, itd. ili na svim putevima koji nisu odobreni i asfaltirani putevi)

ne pokriva kupljeno osiguranje i biće naplaćene u punom iznosu štete.

 1. OSIGURANJE ZA ŠTETE NASTALE NA VOZILU – CDW (Collision Damage Waiver)

Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW

Najmoprimac je dužan da obezbedi pisanu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu

 1. OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW (Theft Damage Waiver)

Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.

Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema važećem katalogu AMSS (Auto Moto Saveza Srbije).

 1. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je u celosti odgovoran za :
 • štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola
 • štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji
 • štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
 • krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano
 1. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:
 • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode
 • što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao
 • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati I sačekati dolazak policije i hitne pomoći
 • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca
 1. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.
 2. OSIGURANJE PUTNIKA – PAI

Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za sve putnike do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika

Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša

 1. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.
 2. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila
 3. Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.
 4. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.
 5. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.
 6. Najmodavac u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, ovim putem upoznaje klijenta o obradi njegovih podataka o ličnosti. Najmodavac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnom da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama, radi pružanja usluga klijentu. Najmodavac podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti, a na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Najmodavac podatke o ličnosti može dostavljati pojedinim pravnim i/ili fizičkim licima ili državim organima (policija, sud opšte nadležnosti ili prekršajni sud). Mogući korisnici podataka o ličnosti koje klijent dostavlja su regulatorna tela i državni organi kojima je Najmodavac dužan da dostavi podatke u skladu sa zakonom. Najmodavac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonom i dobrovoljnim pristankom klijenta.

Potpisom Ugovora o najmu, Najmoprimac potvrdjuje da ga je Najmodavac, kao rukovalac podacima o ličnosti, prethodno upoznao sa pravilima i principima obrade podataka o ličnosti, te da je iste razumeo. Na osnovu navedenog, Najmoprimac daje dobrovoljni pristanak da Najmodavac može vršiti obradu Najmoprimčevih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti.

 1. Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po prodajnom kursu poslovne Banke Najmodavca u dinarskoj protivvrednosti.

DODATNE USLUGE - CENOVNIK

 1. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica White line rent a car-a a na teritoriji šireg centra grada u kojem White line rent a car ima poslovnicu se naplaćuje 20.00 EUR + PDV po usluzi.
 2. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se posebno utvrdjuje i ugovara.
 3. Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice se tarifira sa 25.00 Eur + PDV po usluzi.
 4. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje 3.0 Eur + PDV po litri nedostajućeg goriva, uključujući i trošak dopune rezrvoara gorivom u iznosu 10.00 € + PDV.

Iznos nedostajućeg goriva koji se naplaćuje prilikom vraćanja vozila je iskazan na Ugovoru o najmu.

U slučaju sipanja pogrešne vrste goriva u iznajmljeno vozilo Najmoprimac će snositi svu nastalu štetu:

 • Usluge odvoženja vozila do ovlašćenog servisa
 • Usluge servisiranja vozila, pun rezervoar goriva i manipulativne troškove.
 1. Spoljno pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 20.00 EUR + PDV po pranju. Hemijsko čišćenje svih sedišta u vozila se naplaćuje 40.00 EUR + PDV, čišćenje jednog zaprljanog sedišta 20.00 EUR + PDV
 2. Sedište za decu/bebe se dodatno naplaćuje 4.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 28 EUR + PDV po najmu. Uništeno, oštećeno ili izgubljeno sedište za decu/bebe se naplaćuje 100.00 EUR + PDV. Čišćenje jako zaprljanog sedišta za decu/bebe se naplaćuje 10.00 EUR + PDV.
 3. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 10.00 EUR + PDV po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 30.00 EUR + PDV.
 4. Dodatni vozač na ugovoru o najmu se naplaćuje 4.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 28 EUR + PDV po najmu.
 5. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: naplatci, ratkapne, pneumatici, donji postroj, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.
 6. Uništeni pneumatik se naplaćuje po cenovniku oštećenja vozila.
 7. Obavezna zimska oprema se naplaćuje 3.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 30 EUR + PDV po najmu, za sve najmove započete u periodu između 01.11.-31.03.
 8. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja Najmoprimac plaća u celosti po definisanom Cenovniku oštećenja vozila
 9. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu /izgubljena dokumenta vozila Najmoprimac plaća dodatni trošak od 100.00 EUR + PDV.
 10. Korišćenje GPS uređaja/Navigacije se naplaćuje 4.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 28 EUR + PDV po najmu. Izgubljeni/uništeni GPS uređaj se naplaćuje 100.00 EUR + PDV
 11. Korišćenje WI FI uređaja se naplaćuje 3.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 21.00 EUR + PDV po najmu. Izgubljeni/uništeni WI FI uređaj se naplaćuje 50.00 EUR + PDV
 12. Taksa za izlazak iz zemlje/prelazak granice se naplaćuje 5.00 EUR + PDV po danu najma, najviše 35 EUR + PDV po najmu. Najmoprimac je dužan da pruži informaciju Najmodavcu ukoliko planira da vozilom napusti Republiku Srbiju, najkasnije do momenta potpisivanja Ugovora o najmu vozila

Nedozvoljene zemlje u koje vozilom nije moguće putovati su: Albanija, teritorija Kosova, Island, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Rusija i sve bivše republike SSSR, Malta i Kipar.

 1. Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najma su odgovornost Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju sa 30.00 EUR + PDV. Administrativna taksa za obradu komunalnih I saobraćajnih prekršaja se tarifira sa 20.00 EUR + PDV.

OSTALI USLOVI NAJMA

 1. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimcu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju. Međunarodni jednosmerni najam nije dozvoljen za neke države i lokacije.
 2. Angažovanje vozača se posebno ugovara i naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira poslovnicu White line rent a car-a.
 3. Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac plaća Porez na dodatu vrednost (PDV) u visini od 20%, što je posebno iskazano na Ugovoru o najmu.
 4. Depozit je obavezan je za sve Najmoprimce i iznosi minimalno 300.00 EUR po najmu. Za sve grupe vozila Najmoprimac mora posedovati jednu od kreditnih kartica koju prihvata Najmodavac. Kod takvih najmova Najmodavac će izvršiti preautorizaciju na kreditnoj kartici Najmoprimca. Po vraćanju vozila i izmirenju troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti deposit Najmoprimcu / stornirati iznos preatorizacije na njegovoj kreditnoj kartici.

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Nećemo Vam slati SPAM, niti vaš mail deliti sa nekim drugim

O NAMA

Naša rent-a-car usluga kreirana je sa ciljem da pruži visok kvalitet i pristupačne cene, primarno klijentima koji dolaze u Beograd avionom. Bez obzira da li je razlog vaše posete posao ili zadovoljstvo, sigurni smo da vam možemo ponuditi najbolje uslove rentiranja.

© 2021 WhiteLine rentacar u Beogradu. Sva prava zadržana.
Najbolja rentacar agencija u Beogradu.